Wersja językowa:

Przepisy

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2004 r. w sprawie pojazdów wykonujących pilotaż (Dz. U. Nr 110, poz. 1165)


Na podstawie art. 64 ust. 6 pkt 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1

1. Rozporządzenie określa warunki i sposób pilotowania pojazdów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, zwanych dalej „pojazdami”, oraz wyposażenie i oznakowanie pojazdów wykonujących pilotaż.

2. Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:

1) zezwolenie – zezwolenie na przejazd pojazdu;
2) pilotowanie – zespół czynności wykonywanych na drodze przez pilotów korzystających z pojazdów wykonujących pilotaż, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego podczas przejazdu pojazdu;
3) pilot – osobę upoważnioną do wydawania poleceń i sygnałów innym uczestnikom ruchu drogowego, bezpośrednio odpowiedzialną za zapewnienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz minimalizację utrudnień w ruchu drogowym w czasie przejazdu pojazdu;
4) pojazd wykonujący pilotaż – odpowiednio wyposażony i oznakowany pojazd samochodowy, przy którego użyciu zabezpiecza się przejazd pojazdu lub kolumny pojazdów.


§ 2

1. Pojazd, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:

1) długość pojazdu – 23,00 m,
2) szerokość – 3,20 m,
3) wysokość – 4,50 m
4) masa całkowita – 60 t

powinien być pilotowany przez jeden pojazd wykonujący pilotaż.

2. Pojazd, który przekracza co najmniej jedną z następujących wielkości:

1) długość pojazdu – 30,00 m,
2) szerokość – 3,60 m,
3) wysokość – 4,70 m,
4) masa całkowita – 80 t

powinien być pilotowany przy użyciu dwóch pojazdów wykonujących pilotaż, poruszających się z przodu i z tyłu pojazdu.

3. Pojazdy poruszające się w kolumnie powinny być pilotowane przy użyciu dwóch pojazdów wykonujących pilotaż, poruszających się na początku i końcu kolumny (długość kolumny pojazdów – 100m).


§ 3

1. Pojazdem wykonującym pilotaż może być pojazd samochodowy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t, z wyjątkiem motocykla.

2. Pojazd wykonujący pilotaż powinien być wyposażony w:

1) tablicę oznakowania pojazdu wykonującego pilotaż z napisem PILOT i napisem określającym największą szerokość pojazdu pilotowanego, której wzór jest określony w załączniku do rozporządzenia;
2) dwa światła błyskowe barwy żółtej, widoczne ze wszystkich stron pojazdu z odległości co najmniej 150 m przy dobrej przejrzystości powietrza i niepowodujące oślepiania innych uczestników ruchu;
3) środki bezpośredniej łączności radiowej z pojazdami pilotowanymi;
4) urządzenia nagłaśniające.

3. Pojazd wykonujący pilotaż może być wyposażony w:

1) dodatkowe światło barwy białej lub żółtej samochodowej z czarnym napisem PILOT, umieszczone pod tablicą, o której mowa w ust. 2 pkt 1;
2) umieszczone na zewnątrz dodatkowe światło barwy białej lub żółtej selektywnej, umocowane w sposób umożliwiający zmianę kierunku świetlnego (szperacz); światło to powinno być włączane i wyłączane niezależnie od innych świateł.

4. Światła, o których mowa w ust. 2 pkt 2, powinny być umieszczone na dachu pojazdu wykonującego pilotaż, symetrycznie względem podłużnej osi symetrii pojazdu, w jednej linii z tablicą z napisem PILOT.


§ 4

1. Pilotowanie powinno odbywać się w sposób zapewniający bezpieczeństwo oraz zminimalizowanie utrudnień w ruchu drogowym, które mogą się pojawić podczas pilotowania pojazdów.

2. Podczas pilotowania pilot:

1) zapewnia właściwą organizację przejazdu pojazdów zgodnie z warunkami zawartymi w zezwoleniu;
2) sprawuje bezpośredni nadzór nad przejazdem pojazdów w czasie przejazdu i postoju;
3) kieruje ruchem drogowym w niezbędnym zakresie określonym przepisami o kierowaniu ruchem drogowym;
4) podejmuje decyzję o wstrzymaniu pilotowania w razie powstania istotnego utrudnienia w ruchu drogowym lub zagrożenia jego bezpieczeństwa.


§ 4

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.

Minister Infrastruktury: w z. A. Piłat